Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

План деловања са посебним мерама синдиката ЕМС за унапређење родне равноправности

Сагласно одредбама Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“ број 52/2021), у смислу испуњења обавеза у погледу остваривања и унапређења родне равноправности, а у вези члана 74. предметног Закона, Синдикат ЕМС je донео План деловања СЕМС у погледу поштовања и спровођења политике родне равноправности.


Синдикат ЕМС има укупно 1292 члана Синдиката, од чега је 229 жена и 1063 мушкарца. У овом Плану деловања СЕМС наглашене су синдикалне активности на обучавању запослених у циљу подизања свести у погледу равноправности полова; вођење рачуна о посебној заштити жена, у смислу њихове безбедности и здравља на раду, али и других погодности, с обзиром на посебне карактеристике које женски пол, као такав, носи са собом; охрабривање мушкараца да остварују права прописана законима, а обичајно резервисана за жене – напр.нега детета до 3 године и добијање плаћеног одсуства; постепено уравнотежење односа између мушких и женских чланова Синдиката, у смислу њиховог учешћа у органима управљања и другим радним телима и на придржавање Међународних конвенција које се тичу женских права, али и осталих конвенција које значајно доприносе већим правима запослених.


ПЛАН ДЕЛОВАЊА СА ПОСЕБНИМ МЕРАМА СИНДИКАТА ЕМС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Поделите овај чланак

Најновије вести