Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

Годишњи план рада

ПЛАН РАДА ЦЕНТРАЛЕ СИНДИКАТА ЕМС ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Уговарање новог Колективног уговора за ЕМС АД, уговарање новог Споразума о вредности радног часа у ЕМС АД и склапање Посебног бипартитног споразума ЕМС АД – ЦСЕМС за 2021. годину о дотацијама за заједничке програме. Континуирано праћење примене Колективног уговора и решавање актуелних проблема у сталном социјалном дијалогу са Послодавцем ЕМС АД и по потреби са Оснивачем – Владом Републике Србије.

2. Радно-правна заштита и заступање чланова Синдиката ЕМС (физичка лица) и синдикалних подружница делова Акционарског друштва и издвојених привредних друштава (правна лица) пред Оснивачем и Послодавцем, унапређење рада синдикалних органа и наставак израде чланских картица свим заинтересованим члановима СЕМС.

3. Учешће у доношењу и спровођењу заједничких програма Послодавца и Синдиката за: пружање помоћи запосленима за спречавање ширења, и отклањања последица заразне болести „COVID-19“, која је изазвана вирусом „SARS-CoV-2“, превенцију радне инвалидности, рехабилитацију, безбедност и здравље на раду, превентивне лекарске прегледе, осигурање запослених, специјализоване едукације и тренинге, спортско-рекреативни одмор запослених и учешће у организацији спортских, радних, рекреативних, туристичких, културних и других манифестација.

4. Реализација планираних континуираних, турнирских и других спортско-рекреативних активности према Посебном споразуму са Послодавцем за активности Спортске секције Синдиката ЕМС у 2021. години, у складу са важећим мерама безбедности за спречавање ширења, и отклањања последица заразне болести „COVID-19“, која је изазвана вирусом „SARS-CoV-2“.

5. Информисање чланова синдиката путем званичног гласила Синдиката ЕМС – веб-сајта http://www.sindikatems.org.rs, односно http://синдикатемс.орг.срб/, огласних табли, синдикалних страна у листу ЕМС, електронском поштом и на формалним и неформалним састанцима и скуповима.

6. Развој демократских индустријских односа и социјалног дијалога, пословна сарадња са Центром за индустријске односе и развој синдикализма, владиним и невладиним организацијама, као и високошколским установама које дају услуге образовања и обуке на бази едукативних радионица.

7. Учешће у раду органа виших синдикалних централа и на њиховим пројектима, сарадња са другим синдикатима и асоцијацијама синдиката, подршка и учешће у протестним и другим акцијама, активно учешће у раду Секретаријата за пренос електричне енергије регионалне синдикалне мреже RETUN-SEE (Regional energy trade unions network of Southeastern Europe).

8. Реализација уговора „Бизнет”, Централе СЕМС и синдикалних подружница делова Друштва и издвојених ПД, са компанијом „Телеком Србија А.Д.”, пословна сарадња са Рударским басеном „Колубара” за снабдевање чланова СЕМС угљем, склапање уговора са компанијом „Emergo Sport” за коришћење пакета „Premium FitPass” и другим компанијама које дају синдикатима робу или услуге по бенефицираним ценама.

9. Помоћ члановима Синдиката ЕМС у тешким социјалним ситуацијама које нису обухваћене чланом 13. Правилника о раду Фонда солидарности ЕМС.
10. Учешће у хуманитарним и донаторским акцијама.

11. Електронско пословање и дигитализација СЕМС документације, видео конференције синдикалних органа и коришћење друштвених мрежа у синдикалне сврхе.

12. Учешће у обележавању синдикалних и компанијских јубилеја, 8. марта, 1. маја, новогодишњих и других празника и друге активности по одлукама синдикалних органа.