Уредбе и наредбе: Пандемија COVID-19 вируса

Прва седница Одбора за БЗР ЕМС АД одржана на Светски дан безбедности и здравља на раду

Одбор за БЗР ЕМС АД има пет чланова, од којих три представника запослених предлаже Синдикат ЕМС, а два представника Послодавца предлаже директор ЕМС АД. Ради праћења спровођења мера безбедности и заштите живота и здравља на раду код Послодавца, које су предвиђене законима и Колективним уговором за ЕМС АД, Јелена Матејић, директор ЕМС АД, на предлог Синдиката ЕМС, донела је Решење којим је образован нови Одбор за безбедност и здравље на раду Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ у саставу: Ненад Трифуновић, Горан Бујошевић, Иван Старинац, Жика Јовановић и Весна Ашанин. За секретара Одбора за БЗР ЕМС АД именована је Милица Божовић.
На првој седници (web конференцији) Одбора за БЗР ЕМС АД, одржаној на Међународни дан безбедности и здравља на раду – 28.04.2021. године, извршен је избор председника и заменика председника и усвојен је Пословник о раду којим се уређују организација, начин рада и доношења аката: мишљења, предлога и препорука у обављању послова остваривања безбедности и здравља на раду у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд. Надлежност Одбора за БЗР регулисана је Законом, Колективним уговором, Правилником о безбедности и здрављу на раду. Одбор за БЗР у оквиру свог делокруга рада прати и анализира спровођење утврђених мера безбедности на раду, а нарочито: исправност средстава за рад, услова радне околине, коришћење средстава и опреме за личну заштиту, учествује у сагледавању опасности и штетности на радном месту у циљу израде или допуне Акта о процени ризика, учествује у разматрању и предлагању измена и допуна аката Послодавца која регулишу област безбедности и здравља на раду, а нарочито оних који се односе на услове рада, опрему и средства личне заштите, анализира стање посебне заштите запослених жена и запослених са смањеном или измењеном радном способношћу и предлаже мере за побољшање њихове заштите; учествује у разматрању повреда на раду и професионалних обољења запослених, извора и узрока њиховог настанка, сарађује са одговарајућим инспекцијским органима по питањима из области безбедности и здравља на раду, учествује у доношењу и промоцији Политике у области безбедности и здравља на раду код Послодавца, односно предлаже потребне измене и допуне Политике у области безбедности и здравља на раду, остварује сарадњу са стручним службама из области безбедности и здравља на раду, даје Послодавцу предлоге за предузимање одговарајућих мера за отклањање или смањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених и обавља друге послове утврђене Законом.
Председник и заменик председника Одбора за безбедност и здравље на раду именују се на мандатни период од четири године. За председника Одбора за безбедност и здравље на раду именован је Ненад Трифуновић, а за заменика председника именован је Жика Јовановић.
Светски дан безбедности и здравља на раду обележава се сваке године 28. априла, од 2003. године, када је Међународна организација рада покренула иницијативу да се промовише безбедан и здрав рад са циљем подизања свести о његовом значају. Историја самог празника започела је 1989. године у Америци и Канади, када су синдикати ових земаља организовали „Дан сећања на погинуле раднике“. У Републици Србији је у току измена Закона о безбедности и здравља на раду у циљу унапређења система заштите на раду, спречавања повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом. Поводом светског дана безбедности и здравља на раду, министарка проф. др Дарија Кисић Тепавчевић доделила је национална признања из области безбедности и здравља на раду. Откако се почетком прошле године појавила као глобална криза, пандемија COVID-19 свуда је имала дубоке последице. Пандемија је дотакла готово све аспекте света рада, од ризика преношења вируса на радним местима, па све до ризика по безбедност и здравље на раду који су се појавили као резултат мера за ублажавање ширења вируса. Прелазак на нове облике радног аранжмана, попут широко распрострањеног ослањања на рад на даљину, представио је многе могућности за раднике, али такође представљао потенцијалне ризике за безбедност и здравље на раду, укључујући психосоцијалне ризике и посебно насиље. Светски дан заштите на раду 2021. године фокусира се на искоришћавање елемената система заштите на раду како је утврђено у Конвенцији о промотивном оквиру за заштиту на раду. Извештај о Светском дану Безбедности и здравља на раду испитује како тренутна криза показује важност јачања ових система заштите на раду, укључујући здравствене службе на раду, како на националном, тако и на нивоу предузећа. Међународни дан заштите на раду ће искористити ову прилику да подигне свест и подстакне дијалог о важности стварања и инвестирања у еластичне системе БЗР, ослањајући се на примере из региона и земље у ублажавању и спречавању ширења COVID-19 на радном месту.

Прочитај више

Поделите овај чланак

Најновије вести