ПЛАН РАДА ЦЕНТРАЛЕ СИНДИКАТА ЕМС ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Континуирано праћење примене Колективног уговора за ЕМС АД, решавање актуелних проблема у сталном социјалном дијалогу са Послодавцем и по потреби са Оснивачем, приступање преговорима за нови Споразум о вредности радног часа у ЕМС АД одмах по престанку важења „Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава“, склапање Посебног бипартитног споразума ЕМС АД - ЦСЕМС за 2019. годину о дотацијама и по потреби израда предлога Социјалног програма.
2. Редовни избори за све функције у Синдикату ЕМС, у складу са Правилима СЕМС, радно-правна заштита и заступање чланова Синдиката ЕМС (физичка лица) и синдикалних подружница делова Акционарског друштва и издвојених привредних друштава (правна лица) пред Оснивачем и Послодавцем, унапређење рада синдикалних органа и наставак израде чланских картица свим заинтересованим члановима Синдиката ЕМС.
3. Учешће у доношењу и спровођењу заједничких програма Послодавца и Синдиката за: превенцију радне инвалидности, рехабилитацију, безбедност и здравље на раду, превентивне лекарске прегледе, осигурање запослених, специјализоване едукације и тренинге, спортско-рекреативни одмор запослених и учешће у организацији спортских, радних, рекреативних, туристичких, културних и других манифестација.
4. Реализација планираних континуираних, турнирских и других спортско-рекреативних активности према Посебном споразуму са Послодавцем за активности Спортске секције СЕМС у 2019. години.
5. Информисање чланова синдиката путем званичног гласила Синдиката ЕМС – веб-сајта http://www.sindikatems.org.rs, или http://синдикатемс.орг.срб/, огласних табли, синдикалних страна у листу ЕМС, електронском поштом и на формалним и неформалним састанцима и скуповима.
6. Развој демократских индустријских односа и социјалног дијалога, пословна сарадња са центрима за индустријске односе и развој синдикализма, владиним и невладиним организацијама, као и високошколским установама које дају услуге образовања и обуке на бази едукативних радионица са одмах применљивим практичним знањима и вештинама и одговарајућим акредитованим студијским програмима који омогућавају ЕСПБ евалуацију, односно формализацију стечених знања повереникa и чланствa Синдиката ЕМС.
7. Учешће у раду органа виших синдикалних централа и на њиховим пројектима, сарадња са другим синдикатима и асоцијацијама синдиката, подршка и учешће у протестним и другим акцијама, активно учешће у раду Секретаријата за пренос електричне енергије регионалне синдикалне мреже RETUN-SEE (Regional energy trade unions network of Southeastern Europe), учешће на IX Сусретима чланова синдиката из електропреносних компанија региона Југоисточнa Европa у Сутомору.
8. Реализација уговора „Бизнет”, Централе СЕМС и синдикалних подружница делова Друштва и издвојених ПД, са компанијом „Телеком Србија А.Д.”
9. Снабдевање чланова Синдиката ЕМС огревом (угаљ, дрва и пелет).
10. Издавање десетог броја СЕМС зборника књижевних и ликовних стваралаца – алманаха „Колонада“ и друга подршка стваралаштву чланова Синдиката ЕМС.
11. Учешће у хуманитарним и донаторским акцијама.
12. Опремање канцеларије Централе Синдиката ЕМС, електронско пословање и дигитализација СЕМС документације, набавка техничких помагала синдикалним активистима, видео конференције синдикалних органа и коришћење друштвених мрежа у синдикалне сврхе.
13. Учешће у обележавању синдикалних и компанијских јубилеја, 8. марта, 1. маја, новогодишњих и других празника и друге активности по одлукама синдикалних органа СЕМС.