Назив: СИНДИКАТ ЕМС, Скраћени назив: СЕМС

Адреса: 11000 Београд, Кнеза Милоша бр. 11

Регистрација: Решење број 110-00-32/2007-02 од 10. 01. 2007. године, Матични број: 17677071, ПИБ: 101521383, Број рачуна: 330-4020371-53, Crédit Agricole Srbija a.d, Beograd, Лице овлашћено за заступање и представљање Синдиката ЕМС: Радомир Петровић, председник СЕМС (+381648408363, +381647057546, rade.petrovic@ems.rs).
Идентификациони подаци СЕМС
Решење о утврђеној репрезентативности Синдиката ЕМС код Послодавца ЕМС АД
Синдикат ЕМС је самостална, демократска и независна организација запослених, који су се добровољно удружили ради унапређења, заступања, остварења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса и потреба. Синдикат ЕМС је учествовао у припреми, изради и закључивању колективних уговора за ЕМС АД и ПД Електроисток Изградња и континуирано контролише њихово спровођење, пружа правну заштиту члановима, информише чланство и сарађује са другим синдикалним организацијама и асоцијацијама синдиката, у циљу јачања синдикалног покрета. У оквиру Синдиката ЕМС организоване су синдикалне подружнице делова Друштва и издвојених привредних друштава: Погон Београд, Погон Крушевац, Погон Бор, Погон Нови Сад, Погон Ваљево, Погон Обилић, Дирекција, Управљање, Изградња и Пројектни биро са укупно 1256 чланoва на дан 13.12.2019. године. Основу функционисања органа Синдиката ЕМС (Скупштина, Извршни одбор, Централа, Надзорни одбор) чине 23 изабрана синдикална повереника, председника синдикалних подружница делова Друштва и издвојених привредних друштава и председник Синдиката ЕМС. Оперативни рад у Синдикату ЕМС се спроводи у Централи (председник, заменик председника, секретар, председници ресора и стручни сарадници), Ресору за развој, информисање и радно-правну заштиту, Ресору за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу, као и другим сталним или привременим телима (Преговарачки тим, Фонд солидарности, Актив жена, Спортска секција, Секција добровољних даваоца крви, Актив пензионера...).