Назив: СИНДИКАТ ЕМС, Скраћени назив: СЕМС

Адреса: 11000 Београд, Кнеза Милоша бр. 11

Регистрација: Решење број 110-00-32/2007-02 од 10. 01. 2007. године, Матични број: 17677071, ПИБ: 101521383, Број рачуна: 160-274035-46

Идентификациони подаци СЕМС

Синдикат ЕМС је самостална, демократска и независна организација запослених, који су се добровољно удружили ради унапређења, заступања, остварења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса и потреба. Синдикат ЕМС је учествовао у припреми, изради и закључивању Колективног уговора и континуирано контролише његово спровођење, пружа правну заштиту члановима, информише чланство и сарађује са другим синдикалним организацијама и асоцијацијама синдиката у циљу јачања синдикалног покрета. У оквиру Синдиката ЕМС организоване су синдикалне подружнице делова Друштва и издвојених привредних друштава: Погон Београд, Погон Крушевац, Погон Бор, Погон Нови Сад, Погон Ваљево, Погон Обилић, Дирекција, Управљање, Изградња и Пројектни биро са укупно 1335 чланoва на дан 15.03.2017. године. Основу функционисања органа Синдиката ЕМС (Скупштина, Извршни одбор, Централа, Надзорни одбор) чине 23 изабрана синдикална повереника, председника синдикалних подружница делова Друштва и издвојених привредних друштава и председник Синдиката ЕМС. Оперативни рад у Синдикату ЕМС се спроводи у Централи (председник, заменик председника, секретар, председници ресора и стручни сарадници), Ресору за развој, информисање и радно-правну заштиту, Ресору за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу, као и другим сталним или привременим телима (Фонд солидарности, Актив жена, Преговарачки тим, Спортска секција, Такмичарска комисија...).