Синдикат ЕМС

11000 Београд,
Кнеза Милоша 11

Централа Синдиката ЕМС: Војводе Степе број 412а

Телефон: +381113957369

IP телефон: 302369, E-mail: sindikat@ems.rs

Лице овлашћено за заступање и представљање:.
Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС
IP телефон: 302369 (+381113957369),
Мобилни телефони: +381648408363, +381647057546
E-mail: rade.petrovic@ems.rs