Срећан Божић и све најбоље у Новој години!

NGcestitkaНовогодишња честитка Радомира Петровића, председника Синдиката ЕМС:
Са надом да ће завршетак имунизације већине грађана Србије бустер дозом вакцине помоћи да се људима продужи заштита од вируса током 2022. године и да ће се епидемиолошка ситуација нормализовати у целом свету и да се потом наставе све уобичајене пословне, синдикалне и приватне активности, члановима Синдиката ЕМС, свим запосленима и њиховим породицама, желим да сачувају своје здравље и да безбедно прођу кроз све изазове рада у пандемијским условима, да празнични дани унесу у домове радост, љубав и мир и да 2022. година свима донесе много личне и породичне среће. Срећан Божић и све најбоље у Новој години!
Честитке ЕМС АД:
Срећна Нова година и божићни празници
Merry Christmas and Happy New Year


ПЛАН ДЕЛОВАЊА СА ПОСЕБНИМ МЕРАМА СИНДИКАТА ЕМС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

plan Сагласно одредбама Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“ број 52/2021), у смислу испуњења обавеза у погледу остваривања и унапређења родне равноправности, а у вези члана 74. предметног Закона, Синдикат ЕМС je донео План деловања СЕМС у погледу поштовања и спровођења политике родне равноправности.
Синдикат ЕМС има укупно 1292 члана Синдиката, од чега је 229 жена и 1063 мушкарца. У овом Плану деловања СЕМС наглашене су синдикалне активности на обучавању запослених у циљу подизања свести у погледу равноправности полова; вођење рачуна о посебној заштити жена, у смислу њихове безбедности и здравља на раду, али и других погодности, с обзиром на посебне карактеристике које женски пол, као такав, носи са собом; охрабривање мушкараца да остварују права прописана законима, а обичајно резервисана за жене – напр.нега детета до 3 године и добијање плаћеног одсуства; постепено уравнотежење односа између мушких и женских чланова Синдиката, у смислу њиховог учешћа у органима управљања и другим радним телима и на придржавање Међународних конвенција које се тичу женских права, али и осталих конвенција које значајно доприносе већим правима запослених.
ПЛАН ДЕЛОВАЊА СА ПОСЕБНИМ МЕРАМА СИНДИКАТА ЕМС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ


Јубиларно стото издање листа Електромреже Србије

ems100Први број једног од најбољих компанијских листова у Србији објављен је 2005. године, убрзо по оснивању предузећа, са циљем да правовремено и тачно информише запослене и јавност о активностима нашег Друштва. Настављајући уређивачку традицију и унапређујући је у свим бројевима листа ЕМС, Гордана Раковић Рудовић, руководилац Самосталног сектора за медије и комуникацију ЕМС АД и Милош Богићевић, одговорни уредник Листа ЕМС, уз помоћ сарадника, посвећују дужну пажњу свим организационим деловима, из свих крајева наше земље.
У јубиларном стотом, уједно и новогодишњем издању компанијског листа објављени су и пригодни текстови директорке и председника синдиката нашег Друштва.
Поносна што је у тешким условима наша компанија не само успела да „држи главу изнад воде“ већ и да настави стабилно да „плива“, да се пробија кроз све веће таласе и ствара сигуран ослонац за будуће победе, Јелена Матејић, директорка ЕМС АД, обратила се поштованим и драгим колегиницама и колегама, уз неизмерну захвалност на њиховом труду и вредном раду и уз жеље да им 2022. година буде здрава, срећна и успешна.
Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, нагласио је да су током целог досадашњег мандата новоизабрани повереници синдикално деловали у пандемијом отежаним и ограниченим условима, али да су оснажени искуством прошлогодишњег успешног рада у ванредној ситуацији, органи и радна тела Синдиката ЕМС одржали континуитет у редовним планираним активностима. После дугих и тешких преговора потписан је нови Колективни уговор за ЕМС АД, којим су задржана сва права стечена у претходном периоду и утврђени нови бенефити за све запослене. Успешно је реализовано неколико стандардних програма и више превентивних акција у циљу спречавањa ширења заразне болести у радном окружењу. Реализација планираних и дозвољених програмских активности извршена је у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и у договору са Тимом за превентивно деловање ЕМС АД, у чијем раду је активно учествовао председник Синдиката ЕМС.
Са надом да ће завршетком имунизације већине грађана Србије епидемиолошка ситуација бити нормализована и са жељом да се потом наставе све уобичајене пословне, синдикалне и приватне активности, члановима Синдиката ЕМС, свим запосленима и њиховим породицама, председник Синдиката ЕМС је пожелео да сачувају своје здравље и да безбедно прођу кроз све изазове рада у пандемијским условима, да празнични дани унесу у домове радост, љубав и мир и да 2022. година свима донесе много личне и породичне среће.
Срећан Божић и све најбоље у Новој години!


Међународни Дан људских права

10decГенерална скупштина Уједињених нација прогласила је 10. децембар за Дан људских права, како би скренула пажњу „народа света“ на Универзалну декларацију о људским правима, потписну 1948. године, као први свеобухватни инструмент заштите људских права. Декларација по први пут у историји човечанстава прокламује заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и све нације света, „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“ одређује први члан декларације. На Међународној конференцији УН о људским правима 1968. године, одлучено је да декларација представља обавезу за све чланице међународне заједнице и да представља основ за све даље донете правно обавезујуће споразуме УН о људским правима, пре свих за два значајна међународна Пакта о грађанским и политичким правима и о економским, социјалним и културним правима. Поред овог глобалног нивоа заштите људских права који се остварују кроз инструменте УН за развој и заштиту људских права на европском регионалном нивоу од нарочитог је значаја Конвенција о заштити људских права и основних слобода Савета Европе, донета 1950. године која не само да штити основна људска права и слободе већ установљава и механизам надзора над њиховим остваривањем и заштитом. Људска права су основна права која има свака особа, која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус.
Синдикати су сложни да су и радничка права - људска права. У окружењу у коме се радничка права системски своде на ниво прекаријата, а достојанство рада и радног човека на прединдустријско друштво, Дан људских права синдикалне централе обележавају пригодним саопштењима и акцијама које упућују на одговорну социјалну државу као могуће решење, ултимативни услов и једину алтернативу терору неолибералне економије која је, као канцер, разорила све економске, етичке, социјалне и људске норме и обичаје нашег живота. Социјална тржишна привреда била је основ и гарант демократије, социјалне толеранције и европског начина живота више од четрдесет година и на њеним темељима и вредностима грађен је и обезбеђен најдужи период економског и друштвеног просперитета „европских социјалних држава“ и достигнут и трајно успостављен висок степен људских, грађанских, социјалних и других права који познајемо као „европске вредности“. У најкраћем, социјална тржишна привреда представља уравнотежени спој тржишне економије и социјалне одговорности међусобно повезујући њихове принципе и личне слободе. Глобална економија, прикривена перманетна економска криза, крах неолибералног концепта, општа социјална криза и посебно, нова расподела економске моћи и утицаја доказују да је социјална тржишна привреда, посебно за мале, нестабилне и транзицијом девастиране економије и младе, душтвено неодговорне демократије, најбољи, ако не и једини пут у реиндустријализацију и одрживи економски развој, уз истовремену социјалну правду, друштвену кохезију и очување демократског друштва.


Одмаралишта ЕМС АД - Зимовање 2021./2022.

zimaАкционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд објавило је образац пријаве за коришћење објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених у зимској сезони 2021./2022. године.
Носилац права коришћења дужан је да домаћину објекта преда упут за коришћење, приликом доласка у објекат, као и да на увид стави личне исправе свих пунолетних лица, а за малолетну децу документ којим се доказује старост детета ради уписа у књигу гостију. Корисник одмаралишта дужан је да изврши пријем апартмана, са инвентаром који се налази у апартману којим се дужи за време боравка у објекту. Приликом пријема апартмана од стране корисника, корисник и домаћин објекта су дужни да потпишу записник као и да наведу евентуална оштећења на инвентару и стварима у апартману. Приликом напуштања апартмана, корисник је дужан да Домаћину објекта преда апартман са примљеним инвентаром и да заједнички записнички констатују уколико је било евентуалних промена у односу на примљено стање. Корисник је сагласан да надокнади ЕМС АД евентуално причињену штету. Корисник апартмана је дужан да поштује прописани кућни ред и понашају се у складу са њим. Забрањено је доводити кућне љубимце у објекат. Није дозвољено коришћење апартмана лицима која нису наведена у упуту. У случају неблаговремног отказивања резервације корисник је дужан да Друштву надокнади трошкове у висини цене смештаја. У случају пословне потребе, ЕМС АД може отказати коришћење у сваком моменту, а најкасније у року од 48 сати од термина предвиђеног за почетак коришћења смештаја.
За све додатне информације и резервације заинтересовани се могу обратити Рајку Радисављевићу (011-3330-795, локал 295-795) или Весни Младеновић (037-411-355, локал 407-355/ 064-8408-347). Попуњене пријаве послати најкасније до 10.12.2021. године на E-mail: rezervacije.odmaralista@ems.rs.
ОБАВЕШТЕЊЕ о висини накнаде за коришћење објеката а одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД Београд и термини за зимску сезону 2021./2022.
ПРИЈАВА за коришћење објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд
УПУТ за коришћење објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд
ПРАВИЛНИК о коришћењу објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд


Лист ЕМС број 99

ems99На синдикалним странама октобарског издања компанијског листа ЕМС, поред најважније информације да су потпредседница Владе Србије, министарка рударства и енергетике, проф. др Зорана Михајловић и социјални партнери - директорка ЕМС АД Јелена Матејић и председник Синдиката ЕМС Радомир Петровић потписали нови колективни уговор за ЕМС АД, донете су и репортаже са две традиционалне спортско-рекреативне активности Централе Синдиката ЕМС, одржане почетком септембра у Новом Саду.
У оквиру програма „Спортска рекреација” Спортске секције СЕМС, у сарадњи са Синдикалном организацијом „Транснафта АД“, у туристичком насељу „Рибарско Острво” одржана је четрнаеста рекреативна манифестација чланова Синдиката ЕМС и њихових гостију - отворено такмичење у кувању рибље чорбе „Златни котлић СЕМС”, а на тениским теренима ТК „Елит” је одржан тениски турнир.
У листу ЕМС број 99 читаоци су информисани о успешном завршетку синдикалне активности снабдевања запослених са укупно 300 тона сушеног и сировог колубарског лигнита, уз хуманитарну помоћ сестринству манастира „Пустиња” донацијом пет тона сушеног лигнита.


7. октобaр – Дан достојанственог рада

dostojanrad Достојанствен рад је темељно људско право на пристојан – значи уговорен, легалан, безбедан и адекватно плаћен рад. Насупрот условима у којима живи већина запослених, достојанствен рад је само онај рад који не унижава човека и који обједињује следећих шест елемената: (1) продуктиван рад, а не тек политички креирано (привремено) радно место, (2) уређен и фер однос послодаваца према запосленима, (3) безбедно и здраво радно место и (4), заштиту социјалних права запослених и чланова њихових породица. Тиме се уједно креирају и (5) услови за лични просперитет запосленог и његову социјалну интеграцију која укључује и (6) слободу запослених да се организују и активно учествују у одлукама које их се непосредно тичу. Притом, успостављање услова за остваривање достојанства на раду није само мисија синдиката већ ствар консензуса унутар Међународне организације рада, од које је достојанствен рад, као концепт, и потекао. Због увођења све шире „лепезеˮ флексибилних облика запошљавања, синдикати инсистирају на увођењу праведнијег система, уз мање оптерећење зарада, односно регулисање нове – „флексигурностиˮ. Идеја је пре свега да сви радници у Србији треба да имају услове да живе достајанствено и да раде у безбедном и здравом окружењу. Колико је то реално у друштву које је је економски поларизовано до те мере да већина радника може само да сања и о заради која је наводно „просечна” и у којој у комплетно целом приватном сектору више не постоји било каква заштита права ни организовано деловање радника.


Златни котлић СЕМС Нови Сад 2021.

ZK2021NSУ суботу 04. септембра 2021. године, на обали Дунава у новосадском комплексу Туристичко насеље „Рибарско Острво“, у организацији Централе Синдиката ЕМС, уз логистичку подршку синдикалних волонтера СО Транснафта, одржана је четрнаеста рекреативна манифестација чланова Синдиката ЕМС и њихових гостију - отворено такмичење у кувању рибље чорбе „Златни котлић СЕМС“.
Организатор је обезбедио све потребне састојке за кување рибље чорбе, а девет трочланих екипа са бројним помоћницима скувало је преко 50 литара овог специјалитета, који је одмах по завршетку такмичарског дела конзумирало више од 100 учесника и гостију. Поред екипа синдикалних подружница СЕМС и ове године су на такмичењу учествовале и екипе Пословодства ЕМС АД и Синдикалне организације Транснафта АД Панчево.
Док се чорба кувала, неколико екипа је пржило рибу на таландарама и служило свим посетиоцима, уз пиво из точилице. Сунчано време, тамбураши, леп амбијент и добро расположење учинили су незаборавним ово целодневно дружење које се наставило поделом признања и слављем у ресторану „Аласка тераса“ до касно у ноћ. Све екипе су добилe плакете за укусне рибље чорбе које су припремили, а три најбоље и пригодне награде Централе СЕМС које је уручио организатор ове манифестације Раде Петровић, председник Синдиката ЕМС. По оцени судија дегустатора најбоље чорбе су скувале екипа Пословодства ЕМС АД и екипе синдикалних подружица СЕМС погон Београд и СЕМС погон Крушевац.
Такмичарски билтен „Златни котлић СЕМС Нови Сад 2021“
Фото албум


Тениски турнир Нови Сад 2021.

tenisУ оквиру програма „Спортска рекреација“ Спортске секције СЕМС, у сарадњи са Синдикалном организацијом Транснафта АД, организован је традиционални тениски турнир „Нови Сад 2021“. Девет такмичара запослених у енергетским компанијама Србије за транспорт гаса и нафте, пренос електричне енергије и такмичар из „Ерсте банке“, такмичили су се 03. и 04. септембра на тениским теренима ТК „Елит“ у Новом Саду.
Победник турнира је бранилац титуле Саша Радојковић, члан Спортске секције Синдиката ЕМС, запослен у ПД „Електроисток – Изградња“ д.о.о. Београд. На свечаности у ресторану „Аласка тераса“ Милојко Главоњић, председник Синдикалне организације Транснафта АД и Раде Петровић, председник Синдиката ЕМС, уручили су победницима одличја и пригодне поклоне.

БИЛТЕН


Нови колективни уговори

KUpotpisiПотпредседница Владе Србије и министарка рударства и енергетике, проф. др Зорана Михајловић, потписала је колективне уговоре са пословодствима и синдикатима акционарских друштава ЕМС АД и Транснафта АД. „Електромрежа Србије“ и „Транснафта“ су стратешки важне компаније које имају велики значај за енергетску безбедност Републике Србије без којих је немогуће замислити даљи развој енергетског сектора и регионално повезивање. „Желимо да запослени у ЕМС АД имају добре услове за рад јер обављају важан, одговоран и неретко ризичан посао, а да притом у структури запослених преовлађују високообразовани кадрови. Исто се односи и на акционарско друштво „Транснафта“, као предузеће од којег у будућности очекујемо још боље резултате и улогу носиоца у новим пројектима“, рекла је Михајловићева.
Колективне уговоре потписали су, за ЕМС АД директорка Јелена Матејић и председник Синдиката ЕМС Радомир Петровић, а за „Транснафта АД“ директор Богдан Кузмановић и председник Синдиката „Транснафта“ Милојко Главоњић. Новим колективним уговорима задржана су сва права запослених стечена у претходном периоду и утврђени су нови бенефити за раднике наших најбољих компанија из енергетског сектора.
Министарство рударства и енергетике
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЕМС АД
Нови бенефити за запослене остварени у КУ за ЕМС АД


АКЦИЈСКА ПОНУДА „Erste“ КРЕДИТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЕМС АД

ersteЕрсте банка је понудила запосленима у ЕМС АД кредите са следећим основним карактеристикама: Без накнаде за обраду захтева и превремену отплату кредита, Стимулативна каматна стопа, Могућност рефинансирања обавеза у другим банкама за кредита узетих пре 20.03.2020 године до 95 месеци чиме се растерећује кућни буџет, Могућност одобравања готовинског кредита и кредита за рефинансирање до 71 месец.
Кредити за енергетску ефиканост где корисници кредита добијају поврат средстава од Ерсте банке у износу од 15% до 20% од износа кредита. Ерсте кеш кредит уз могућност рефинансирања и Ерсте кредит за рефинансирање обавеза у другим банкама - „Заједно видимо даље“: без накнаде за обраду кредитног захтева, износ кредита до 3,5 милиона РСД, могућност уговарања осигурања кредита и повољнији услови за онлине аплицирање и уз пренос примања.


OPPOSITE shoes & bags

oppositeСиндикат ЕМС је склопио Уговор о пословној сарадњи са привредним друштвом „OPPOSITE FASHION d.o.o.“ из Београда о посредовању при куповини обуће и торби по посебним условима продаје, путем административне забране на лична примања.
OPPOSITE је бренд који осваја тржиште понудом увозне обуће свих типова по ценама прилагођеним савременом потрошачу који жели да добије максимални квалитет. Филозофија бренда OPPOSITE је заснована на разноликој понуди најновијих трендова на тржишту обуће у свету. OPPOSITE колекцију сваке године чини преко 1000 артикала мушке, женске и дечије обуће одабраних светских прозвођача, који испуњавају високе стандарде у изради обуће. Обућа OPPOSITE се може похвалити најбољим односом цене, дизајна и квалитета, јер долази из истих фабрика као и обућа престижних брендова, уз далеко повољније цене.


Хуманитарна помоћ манастиру Пустиња

pustinjaСиндикат ЕМС је наставио традицију да приликом реализације синдикалне програмске активности снабдевања чланова огревом, организује хуманитарну акцију. И ове године сестринству манастира „Пустиња“ донирано је пет тона сушеног лигнита. Синдикални волонтери, заједно са превозником „РАР М. Живановић“, организовали су превоз угља из РБ „Колубара“ до драгоценог духовног и уметничког бисера Ваљевске епархије - манастира који се налази на улазу у клисуру реке Јабланице. По легенди стварање старе богомоље на чијим темељима је саграђена црква посвећена Ваведењу Пресвете Богородице, повезано је са владавином Немањића, посебно са краљем Драгутином. Скучени заравњени плато окружен густом шумом пружио је идеалне услове за подизање сакралног седишта које чува и расејава хришћанску православну духовност. Древном светињом управља високопреподобна мати игуманија Нина, а поред ње у манастиру се налазе још две монахиње. Оне су дочекале синдикалну делегацију коју је предводио Ненад Трифуновић, председник подружнице СЕМС погон Ваљево и захвалиле се на дару свим члановима Синдиката ЕМС.


Дебата (НЕ)ДОСТОЈАНСТВЕНО СТАРЕЊЕ И СТАРОСТ

penzioneriУ оквиру пројекта „ДИЈАЛОГ У ЦЕНТРУ – СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ“, у организацији фондација „Центар за демократију“ и „Friedrich Ebert“, 14. јула 2021. године, у београдском „Еnvoy Conference“ центру и посредством Zoom платформе, одржана је дебата о проблемима старих људи. Уводничари су били: Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности; Мирјана Рашевић, Институт Друштвених Наука; Снежана Шантић, удружење пензионера Стари град; Милан Грујић, Удружење синдиката пензионера Србије и Надежда Сатарић, Удружење грађана „Снага пријатељства“ – Амитy, а модераторка дијалога је била Љубица Гојгић, новинарка. Учесници су, сваки из свог угла, одговарали на питања: Да ли су пензије економска или социјална категорија? Постају ли пензионери социјални случајеви? Да ли би економска криза изазвана пандемијом Корона вируса, могла да из корена промени односе у друштву и да сруши положај многих група у нашем друштву (међу угроженима су многи пензионери)? Преко 160 хиљада старијих особа је без икакве пензије, а 329.925 пензионера прима месечно мање од 15.113 динара, колико је такво стање одрживо за просечну породицу у Србији која најчешће управо зависи од пензионерских примања старијих чланова? Каква је будућност пензионера у Србији? Какви су услови за активно старење у Србији и какве су могућности за активизам старих?
Бранкица Јанковић је представила свој „ПОСЕБАН ИЗВЕШТАЈ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ СТАРИЈИХ ГРАЂАНА“. Cваки пети грађанин Србије (20,2%), односно више од 1.400.000 становника старији су од 65 година, а положај старијих у Србији у многим сегментима није повољан, немали број старијих живи у сиромаштву или ризику да постану сиромашни, неки су изложени злостављању и занемаривању, самозанемаривању, непоштовању, маргинализацији, па и свођењу на „ствар“. Ако су расизам и антисемитизам били доминантни облици дискриминације у прошлом веку, ејџизам би могао постати најприсутнији облик дискриминације XXI века. Једна од препорука овог извештаја је да се активно и континуирано отклањају предрасуде и стереотипи о улози и доприносу старијих особа заједници, уз посвећивање посебне пажње медијски одговорном извештавању без дискриминације старијих грађана. Старост је свима нама једина сигурна будућност, а међугенерацијска солидарност темељни уговор између свих чланова друштва.
Један од учесника овог скупа био је и представник Конфедерације слободних синдиката Милован Андрић, координатор пројекта „Синдикат пензионера КСС у оснивању“.


Лист ЕМС број 98

ems98Поред пословних и синдикалних активности, у јунском броју компанијског листа, поводом годишњице оснивања нашег Друштва, објављене су и честитке директорке и председника синдиката.
Драге колегинице и колеге, Поштовани пријатељи, уз захвалност и понос, честитам вам дан Акционарског друштва Електромрежа Србије. Овим речима је директорка Јелена Матејић честитала колегама, истичући да је наша улога за Републику Србију сувише значајна да би себи могли да допустимо лагодан и несмотрен однос према ситуацији која нас је задесила. У условима короне пружили смо максимум, али верујем да се сви најбоље осећамо када смо у прилици да се руку под руку и раме уз раме, заједно ухватимо у коштац са свим изазовима који се могу појавити, без обзира да ли је наше „бојно поље“ у канцеларији, у постројењу, на далеководном стубу или у диспечерској сали. Опет смо ту, орни да нове успехе постигнемо на „стари“ начин, и надам се да ће тако остати.
Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, такође је честитао празник нашег Друштва: Са надом да ће скорим завршетком имунизације већине грађана Србије епидемиолошка ситуација бити нормализована и са жељом да се потом наставе све уобичајене пословне, синдикалне и приватне активности, честитам вам „Дан предузећа“, који опет дочекујемо у сенци пандемије заразне болести COVID-19, али овог пута оснажени искуством успешног рада у ванредној ситуацији и задовољни превентивним мерама које су предузете у Акционарском друштву Електромрежа Србије и издвојеним привредним друштвима Електроисток-Изградња и Електроисток-Пројектни биро, у циљу заштите ангажованих запослених од могуће заразе вирусом SARS-CoV-2, које су омогућиле да безбедно прођемо кроз све изазове рада у пандемијским условима.


Нови План примене мера, 31.05.2021. године

mereУ складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу потпуне примене прописаних мера заштите запослених, како би се смањио ризик од појаве и ширења заразне болести „COVID -19“, изазване вирусом „SARS-CoV-2“, Јелена Матејић, директорка Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, донела је „„План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести“ број 900-00-OPP-1419/2019-073, од 31.05.2021. године.
Потребно је да сви запослени буду упознати са прописаним поступцима ЕМС АД у случају сумње на присуство заразне болести „COVID -19“ и у случају сумње на присуство заразне болести „COVID -19“ код члана породице са којим запослени живи у истом домаћинству. Информације које су потребне, у складу са новоусвојеним Планом примене мера: име и презиме, матични број у ЕМС АД Београд, радно место, локација рада и датум пријављивања позитивног теста или првог дана изолације, односно датум затвореног боловања или престанка изолације.
Даном стyпања на снагу овог Плана престаје да важи „План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести“ број 900-00-OPP-1419/2019-063, од 07.08.2020. године, са изменама број 900-00-OPP-1419/2019-070, од 18.09.2020. године и број 900-00-OPP-1419/2019-071, од 24.09.2021. године.


Састанак социјалних партнера у Министарству привреде

MinPriv Министарка привреде Анђелка Атанасковић разговарала је данас са представницима Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ о активностима и плановима, као и о унапређењу положаја запослених у том предузећу. Састанку у Министарству привреде присуствовали су директорка ЕМС АД Јелена Матејић и председник Синдиката EMC Радомир Петровић.
Матејић је упознала министарку са радом и пословањем ЕМС АД, спроведеним активностима и плановима за будући период, али и са проблемима са којима се то предузеће суочава. Наводећи да се ЕМС суочава са одливом кадрова, Матејић и Петровић су предложили да се размотри могућност да се у новом Колективном уговору за ЕМС АД побољшају одређена права запослених како би се то спречило.
Министарка Атанасковић је указала на значај ЕМС АД и важност заједничког рада на превазилажењу изазова са којима се сусреће, додајући да је ресор којим руководи отворен за сарадњу.


Одмор на Златибору

centralinnЦентрала Синдиката ЕМС је закључила „Протокол о сарадњи“ са комплексом апартмана „Central Inn“ изграђеним 2019. године. Као најновији додатак туристичкој понуди Златибора, објекат у понуди има 16 модерних апартмана и студија опремљених по највишим стандардима. Апартманску понуду употпуњује први гастро бар на Златибору у коме се ужива у великом и јединственом асортиману хране и пића. Локација је идеална за породице, младе брачне парове и друге који воле бити на свим дешавањима у срцу Златибора.
https://centralinnzlatibor.com/


Хотел Аквалина Охрид

aqualina У оквиру наставка сарадње Синдиката ЕМС са другим организацијама Секретаријата синдиката електропреносних компанија Југоисточне Европе регионалне синдикалне мреже RETUN-SEE (Regional energy trade unions network of south eastern Europe), из Северне Македоније је стигла понуда за летовање у хотелу Аквалина на обали Охридског језера.
Hotel Aqualina, Булевар Свети Наум Охридски, Свети Стефан 6000, Република Северна Македонија
aqualina.com.mk/
Пријава и Административна забрана


Подстицаји Оснивача - Владе РС за вакцинацију и постепена нормализација процеса рада у просторијама Послодавца ЕМС АД

virusВлада Републике Србије је донела Уредбу 05 број 110-4184/2021, о подстицајним мерама за имунизацију и спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (Влада РС, председник, Ана Брнабић), од 6. маја 2021. године („Службени гласник РС”, број 46, од 07.05.2021. године). Овом уредбом утврђују се мере које су усмерене на поспешивање имунизације држављана Републике Србије и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење утврђених мера. Свим држављанима Републике Србије старијим од 16 година који су, закључно са 31. мајем 2021. године, примили на територији Републике Србије најмање једну дозу вакцине против заразне болести COVID-19 припада право на исплату новчаног износа од 3.000 динара на име доприноса у превенцији ширења заразне болести, односно спречавања и сузбијања заразне болести. Пријава за остваривања додатне новчане помоћи вршиће се у периоду од 1. јуна 2021. године до 15. јуна 2021. године, електронски преко портала Управе за трезор или телефонски путем контакт центра.
У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, Одбор директора ЕМС АД, на 142. седници, одржаној дана 07.05.2021. године, донео је Одлуку о организацији процеса рада током спровођења превентивних мера и активности на спречавању ширења corona вируса, број 001-00-ROU-12/2021-002, којом се повлачи претходна Одлука од 06.11.2020. године, о смањењу броја истовремено присутних запослених у просторијама ЕМС АД Београд и омогућавању рада од куће. Организација рада у просторијама Послодавца је могућа уз поштовање свих усвојених превентивних препорука и мера надлежних органа.


Спортско-рекреативни одмор на Златибору за СЕМС подружницу погон Нови Сад

jelovacЕМС АД, Централа СЕМС и синдикална подружница СЕМС погон Нови Сад, организују спортско-рекреативни одмор на Златибору у апартманима виле „Јеловац“, у трајању од по седам дана. Вила „Јеловац“ располаже четворокреветним апартманима који се налазе у центру Златибора. Апартмани су нови, имају дневни боравак с кухињом и трпезаријским делом, спаваћу собу, терасу, купатило. Имају кабловску тв и интернет, опремљени су посуђем, постељином и пешкирима. Термини коришћења су јул, август и септембар.
СЕМС погон Нови Сад - Објава и Споразум


Спортско-рекреативни одмор на Златибору за СЕМС подружнице погон Бор и погон Београд

jokicЕМС АД, Централа СЕМС и синдикалне подружнице СЕМС погон Бор и погон Београд, организују спортско-рекреативни одмор на Златибору у апартманима виле „Јокић“. Вила „Јокић“ у свом саставу поседује 7 нових апартмана (пет апартмана са 1 одвојеном спаваћом собом, један апартман са 2 спаваће собе и један студио апартман). Апартмани „Јокић“ се налазе у насељу Ђурковац, око 300m удаљени од центра. Кабловска, Интернет, CG, LCD TV, Терасе, Паркинг. Телефони за информације: 0642775239, 0642915705 и 031 845 602.
СЕМС погон Бор - Смене и Уговор
СЕМС погон Београд Уговор о закупу


Међународни празник рада - 1. Мај

1majЗбог пандемије заразне болести „COVID -19“, изазване вирусом „SARS-CoV-2“, други пут заредом Међународни празник рада се обележава без протестног окупљања радника у организацији синдикалних централа.
Први мај се бележава у знак сећања на велике демонстрације у Чикагу у мају 1886. године, када су радници штрајковали тражећи осмочасовно радно време и боље услове рада. На улицама је протестовало близу 40.000 радника, а њихови захтеви су симболично истакнути у три чувене осмице, осам сати рада, осам сати одмора и осам сати културног уздизања. Демонстрације су се завршиле крвавим сукобима са полицијом када је шест радника убијено, а око 50 рањено. На првом конгресу Друге интернационале, одржаном три године касније, донета је одлука да се сваког Првог маја одржавају радничке демонстрације. Први мај у Србији обележен је први пут 1893. године протестним скуповима у Београду.
Главни разлог што ове године неће бити радничких окупљања је епидемија корона вируса и мере заштите од ширења заразе, мада се иза одлуке о неизласку на улице, бар код неких централа, може наслутити и резигнираност због тога што ранији протести и захтеви нису уродили плодом. Синдикати су и ове године поручили да ће наставити борбу за законска, синдикална и грађанска права својих чланова и свих радника.
СРЕЋАН ПРАЗНИК РАДА, 1. МАЈ!


Прва седница Одбора за БЗР ЕМС АД одржана на Светски дан безбедности и здравља на раду

OdborBZRОдбор за БЗР ЕМС АД има пет чланова, од којих три представника запослених предлаже Синдикат ЕМС, а два представника Послодавца предлаже директор ЕМС АД. Ради праћења спровођења мера безбедности и заштите живота и здравља на раду код Послодавца, које су предвиђене законима и Колективним уговором за ЕМС АД, Јелена Матејић, директор ЕМС АД, на предлог Синдиката ЕМС, донела је Решење којим је образован нови Одбор за безбедност и здравље на раду Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ у саставу: Ненад Трифуновић, Горан Бујошевић, Иван Старинац, Жика Јовановић и Весна Ашанин. За секретара Одбора за БЗР ЕМС АД именована је Милица Божовић.
На првој седници (web конференцији) Одбора за БЗР ЕМС АД, одржаној на Међународни дан безбедности и здравља на раду - 28.04.2021. године, извршен је избор председника и заменика председника и усвојен је Пословник о раду којим се уређују организација, начин рада и доношења аката: мишљења, предлога и препорука у обављању послова остваривања безбедности и здравља на раду у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ Београд. Надлежност Одбора за БЗР регулисана је Законом, Колективним уговором, Правилником о безбедности и здрављу на раду. Одбор за БЗР у оквиру свог делокруга рада прати и анализира спровођење утврђених мера безбедности на раду, а нарочито: исправност средстава за рад, услова радне околине, коришћење средстава и опреме за личну заштиту, учествује у сагледавању опасности и штетности на радном месту у циљу израде или допуне Акта о процени ризика, учествује у разматрању и предлагању измена и допуна аката Послодавца која регулишу област безбедности и здравља на раду, а нарочито оних који се односе на услове рада, опрему и средства личне заштите, анализира стање посебне заштите запослених жена и запослених са смањеном или измењеном радном способношћу и предлаже мере за побољшање њихове заштите; учествује у разматрању повреда на раду и професионалних обољења запослених, извора и узрока њиховог настанка, сарађује са одговарајућим инспекцијским органима по питањима из области безбедности и здравља на раду, учествује у доношењу и промоцији Политике у области безбедности и здравља на раду код Послодавца, односно предлаже потребне измене и допуне Политике у области безбедности и здравља на раду, остварује сарадњу са стручним службама из области безбедности и здравља на раду, даје Послодавцу предлоге за предузимање одговарајућих мера за отклањање или смањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених и обавља друге послове утврђене Законом.
Председник и заменик председника Одбора за безбедност и здравље на раду именују се на мандатни период од четири године. За председника Одбора за безбедност и здравље на раду именован је Ненад Трифуновић, а за заменика председника именован је Жика Јовановић.
Светски дан безбедности и здравља на раду обележава се сваке године 28. априла, од 2003. године, када је Међународна организација рада покренула иницијативу да се промовише безбедан и здрав рад са циљем подизања свести о његовом значају. Историја самог празника започела је 1989. године у Америци и Канади, када су синдикати ових земаља организовали „Дан сећања на погинуле раднике“. У Републици Србији је у току измена Закона о безбедности и здравља на раду у циљу унапређења система заштите на раду, спречавања повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом. Поводом светског дана безбедности и здравља на раду, министарка проф. др Дарија Кисић Тепавчевић доделила је национална признања из области безбедности и здравља на раду. Откако се почетком прошле године појавила као глобална криза, пандемија COVID-19 свуда је имала дубоке последице. Пандемија је дотакла готово све аспекте света рада, од ризика преношења вируса на радним местима, па све до ризика по безбедност и здравље на раду који су се појавили као резултат мера за ублажавање ширења вируса. Прелазак на нове облике радног аранжмана, попут широко распрострањеног ослањања на рад на даљину, представио је многе могућности за раднике, али такође представљао потенцијалне ризике за безбедност и здравље на раду, укључујући психосоцијалне ризике и посебно насиље. Светски дан заштите на раду 2021. године фокусира се на искоришћавање елемената система заштите на раду како је утврђено у Конвенцији о промотивном оквиру за заштиту на раду. Извештај о Светском дану Безбедности и здравља на раду испитује како тренутна криза показује важност јачања ових система заштите на раду, укључујући здравствене службе на раду, како на националном, тако и на нивоу предузећа. Међународни дан заштите на раду ће искористити ову прилику да подигне свест и подстакне дијалог о важности стварања и инвестирања у еластичне системе БЗР, ослањајући се на примере из региона и земље у ублажавању и спречавању ширења COVID-19 на радном месту.


СЕМС Управљање - Рекреативни одмор

taraПослодавац ЕМС АД, Централа СЕМС и синдикална подружница СЕМС Управљање организују рекреативни одмор у четворокреветном апартману виле „Тарски вук“ на Тари. Вила се налази у насељу Калуђерске баре, апартман садржи две собе, кухињу, купатило, кабловску телевизију и бежични интернет. Смештај је на бази 7 ноћења уз коришћење сопственог превоза. Партиципација за чланове синдикалне подружнице СЕМС Управљање је 8.000 динара, за остале подружнице 10.000 динара, а за кориснике ван СЕМС цена је 12.000 динара


Спортско-рекреативни одмор

janjicЗбог недовољних капацитета у одмаралиштима Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, по Споразуму СЕМС - ЕМС АД, у оквиру реализације заједничког програма ЕМС АД и СЕМС „Спортско-рекреативни одмор“, поред капацитета у власништву ЕМС АД, закупљени су додатни капацитети који су одређени одлукама одбора синдикалних подружница, продужавањем постојећих уговора са прошлогодишњим закуподавцима или склапањем нових уговора о пословној сарадњи са изабраним даваоцима услуге фиксног закупа апартмана.
Следеће синдикалне подружнице организују спортско-рекреативни одмор у апартманима виле „Јањић“, у насељу Палисад на Златибору (смештај на бази 7 ноћења, уз коришћење сопственог превоза, у летњем периоду од 30.04. до 04.09.2021. године и зимској сезони од 25.12.2021. до 26.02.2022. године): СЕМС Електроисток Изградња, СЕМС погон Крушевац, СЕМС Дирекција, СЕМС погон Ваљево.
Заинтересовани чланови наведених синдикалних подружница достављају пријаве својим синдикалним повереницима.


Хотели „Цептер“

banjeСиндикат ЕМС је уговорио пословну сарадњу са хотелима „Цептер“ у Врњачкој Бањи, Бајиној Башти и Перућцу, односно бенефициране цене полупансиона за своје чланове, запослене у ЕМС АД и њихове породице (плаћање на рате путем административне забране). Хотел „Цептер“ у Врњачкој Бањи, један од најпознатијих хотела у бившој Југославији (некадашња хотел „Звезда“) својим шармом старог градског, бањског хотела у центру града, привлачи бројне госте из целог света већ деценијама. Цептеров градски хотел „Дрина“ у Бајиној Башти, отмена оаза у зеленилу, надомак планине Таре и реке Дрине, а удобне и комфорне собе, добар сан и планинарски доручак носиће вас у активностима на реци, језеру или планини. Вила „Дрина“, на Перућцу код Бајине Баште, својом позицијом на две реке, пружа фантастичан избор за одмор који нећете заборавити, а једноставно опремљене собе, светле и удобне, пружају могућност да обновите своју енергију за кратко време.
За све додатне информације заинтересовани чланови Синдиката ЕМС и запослени у ЕМС АД могу да се обрате Стевковић Дејану, председнику Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС (+381648029548) или Петровић Радомиру, председнику Синдиката ЕМС (+381648408363).
Хотел „Цептер“ у Врњачкој Бањи
Хотел „Цептер - Дрина“ у Бајиној Башти
Хотел „Цептер - Вила Дрина“ на Перућцу


Рехабилитација

banjeДесетодневна медицинска рехабилитација стационарног типа је заједнички програм Послодавца и Синдиката којим се обезбеђује оболелом или повређеном запосленом продужена рехабилитација у случају постојања болести, повреда и других стања за следећа индикациона подручја: повреде и обољења локомоторног система (кости, зглобови и мишићи), реуматска обољења, ендокринолошка обољења, обољења срца и крвних судова, неуролошка обољења и обољења респираторног система у специјалним болницама бања Србије:Бања Ковиљача, Бања Кањижа, Врњачка Бања, Соко Бања, Нишка Бања, Пролом Бања, Луковска Бања и Чигота Златибор.
Пријаве за рехабилитацију у наведеним бањама, уз одговарајућу препоруку лекара, достављају се лицу задуженом за безбедност и здравље на раду, најкасније до 30.04.2021. године. Планирано је да у 2021. години лица задужена за БЗР у ЕМС АД, у сарадњи са синдикалним повереницима, на основу пријава запослених, одреде шездесетједног оболелог или повређеног запосленог у ЕМС АД који ће током године користити програм медицинске рехабилитације. Ако буде више пријављених него што има обезбеђених средстава, најважнији критеријум код рангирања кандидата је учесталост коришћења овог програма (ко није био на рехабилитацији последње три године има предност).
Због заразне болести „COVID-19“, која је изазвана вирусом „SARS-CoV-2“ ни ове године није могуће спровести групну превенцију радне инвалидности. Скупштина Синдиката ЕМС је, уз одобрење Послодавца ЕМС АД, донела одлуку да се дотирана средства за ову активност преусмере на нови програм „Пост ковид рехабилитација запослених у ЕМС АД који су због тежег облика ове болести лечени у болницама Србије“.
Додатне информације се могу добити од Дејана Стевковића, председника Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, на телефон 064/8029-548 и Радомира Петровића, председника Синдиката ЕМС (+381648408363).
ОБЈАВА
ПРИЈАВА
„POST-COVID“ рехабилитација


Вила „Жунић“ Златибор

vzСиндикат ЕМС је уговорио пословну сарадњу са Вилом „Жунић“ Златибор (цена пуног пансиона 3.500 динара, сви оброци на бази шведског стола, домаћа кухиња, златиборски специјалитети) за своје чланове, запослене у ЕМС АД и њихове породице (плаћање на рате путем административне забране). Деца до 2 године – гратис, деца од 2 до 7 плаћају 50%, а деца од 7 до 12 година плаћају 70% од пуне цене. У цену није укључена боравишна такса (120 динара за одрасле и 60 динара за децу од 7 до 15 година, по дану). У дворишту виле је летњиковац, а за најмлађе ту је дечија играоница.
За све додатне информације заинтересовани чланови Синдиката ЕМС и запослени у ЕМС АД могу да се обрате Стевковић Дејану, председнику Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС (+381648029548) или Петровић Радомиру, председнику Синдиката ЕМС (+381648408363).
Вила „Жунић“ Златибор


V седница Извршног одбора и IV седница Скупштине Синдиката ЕМС

vsНа онлајн заједничкој седници највиших органа Синдиката ЕМС, усвојен је Извештај о раду Централе СЕМС у 2020. години и План рада за 2021. годину. Због пандемије и проглашења ванредног стања у Републици Србији, у циљу спречавања ширења опаке заразне болести, председник Синдиката ЕМС је укључен у рад Штаба за оперативно деловање ЕМС АД, а Централа Синдиката ЕМС је већину својих активности у протеклој години усмерила на помоћ у набавци средстава за личну заштиту запослених (заштитне маске, рукавице, средства за дезинфекцију руку и просторија у којима запослени обављају своје радне обавезе) и подршку запосленима који су теже болесни или су имали хируршке интервенције.
У отежаним – пандемијским условима, реализован је већи део планираних активности Централе Синдиката ЕМС за 2020. годину. Надзорни одбор СЕМС преконтролисао је Финансијски извештај СЕМС за 2020. годину и утврдио да је исти урађен у складу са законским прописима и да су Извршни одбор Синдиката ЕМС и председник Синдиката ЕМС располагали средствима Централе СЕМС са дужном пажњом, у маниру доброг домаћина. Према Споразуму о планирању и праћењу реализације међусобних обавеза, председник Синдиката ЕМС је у договореном року доставио Послодавцу ЕМС АД извештаје о утрошеним средствима за превенцију радне инвалидности и рехабилитацију запослених, за Спортску секцију СЕМС и средствима утрошеним за Фонд солидарности. Програм „Групна превенција радне инвалидности“ у 2020. години није било могуће реализовати, али су средства намењена у ту сврху одлуком Извршног одбора Синдиката ЕМС, уз сагласност Послодавца ЕМС АД, преусмерена на опремање одмаралишта у власништву ЕМС АД. Фонд Солидарности ЕМС је у протеклој години био веома активан, у циљу благовременог пружања материјалне помоћи својим члановима и породицама чланова Фонда, у случајевима социјалних ситуација одређених Правилником Фонда Солидарности ЕМС.
Поред редовних планских активности, у усвoјеном Плану рада Централе Синдиката ЕМС за 2021. годину, приоритетни посао ће бити уговарање новог Колективног уговора за ЕМС АД и континуирано праћење његове примене и решавање актуелних проблема у сталном социјалном дијалогу са Послодавцем ЕМС АД и по потреби са Оснивачем - Владом Републике Србије, затим уговарање новог Споразума о вредности радног часа у ЕМС АД и склапање Посебног бипартитног споразума ЕМС АД - ЦСЕМС за 2021. годину о дотацијама за заједничке програме, као и учешће у доношењу и спровођењу заједничких програма Послодавца и Синдиката за пружање помоћи запосленима за спречавање ширења, и отклањања последица заразне болести „COVID-19“, која је изазвана вирусом „SARS-CoV-2“.


Лист ЕМС број 97

97 Поред корпоративних вести, компанијски лист ЕМС у новом броју доноси и неколико информација о раду Синдиката ЕМС.
Уз помоћ Послодавца ЕМС АД организовано је снабдевање запослених огревом (колубарским лигнитом) за следећу грејну сезону, реализоване су и две хуманитарне акције (помоћ Свратишту за децу и омладину у Новом Саду и континуирана еколошко - хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“ – сакупљених 400 килограма пластичних чепова искоришћено је за набавку ортопедских колица за Светлану из Житорађe).
У циљу континуиране превенције радне инвалидности запослених у Акционарском друштву „Електро-мрежа Србије“ у 2021. години, Послодавац ЕМС AД и Синдикат ЕМС су договорили низ спортско-рекреативних програма. Потписан је Посебни споразум за Спортску секцију СЕМС, по којем ће Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, у складу са важећим Колек-тивним уговором и Годишњим програмом пословања за 2021. годину, обезбедити део средстава за активности Спортске секције СЕМС у 2021. години.


Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за ЕМС АД

skuЗбог истека важења Колективног уговора за ЕМС АД, Влада Републике Србије, Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ и Синдикат ЕМС, закључили су други Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за ЕМС АД до 01. јуна 2021. године. Преговори се воде у специфичним условима због пандемије болести COVID-19, која је изазвана вирусом SARS-CoV-2. На пролонгирање потписивања коначног текста Колективног уговора за ЕМС АД утиче и негативни став представника Министарства финансија према делу предложеног текста новог КУ који се односи на повећане финансијске захтеве. Трипартитни преговори за закључивање новог колективног уговора су у завршној фази и према тексту бипартитно договореног Предлога КУ за ЕМС АД, очекује се да ће то бити до сада најповољнији Колективни уговор за запослене у ЕМС АД.
"Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за ЕМС АД".


Одмор и лечење у „Меркуру“

sportСиндикат ЕМС je добио понуду Специјалне болнице „Меркур“ из Врњачке Бање за програм „Одмор и лечење у Меркуру“ - смештај у једнокреветним или двокреветним собама или собама са француским лежајем објекта „Меркур-Нови“, пун пансион - исхрана од три оброка дневно (доручак и вечера – „шведски сто“, ручак - класично услуживање). Поред „Меркуровог медицинског пакета“ (лекарски преглед, лабораторијске анализе, балнеотерапија и физикална терапија), понуда обухвата пружање следећих услуга: свакодневно коришћење Аква центра „Waterfall” и Фитнес центра „Merkur - Gym” и један улаз у Велнес центар „Fons Romanus“ по особи током десетодневног боравка - коришћење основног пакета. У зависности од термина коришћења и врсте смештаја цене се крећу у распону од 3.990 до 5.390 динара, по особи, по дану.
За све додатне информације заинтересовани чланови Синдиката ЕМС и запослени у ЕМС АД могу да се обрате Стевковић Дејану, председнику Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС (+381648029548) или Петровић Радомиру, председнику Синдиката ЕМС (+381648408363) или директно на рецепцију СБ "Меркур" (+381365155150).
Одмор и лечење у „Меркуру“


Хотел „Равни Гај“

sportСиндикат ЕМС je уговорио са хотелом „Равни Гај“ бенефициране цене за своје чланове, запослене у ЕМС АД и њихове породице (попуст од 30% у односу на стандардне цене смештаја, плаћање путем административне забране). Хотел се налази у близини чувеног Гружанског језера, Борачког крша и манастира Каменац, погодних за рекреативне и едукативне излете. Лековита ружа ветрова која доноси ваздух са планине Рудник даје име овом делу Србије „Ваздушна бања Шумадије“. Хотелски базен затворено/отвореног типа има димензије 12х5м, дубине 1.6м, са грејаном водом температуре од 28 до 31 степени. Хотелски комплекс је изолована оаза мира и тишине, па се гости могу у потпуности одморити и ослободити стреса.
За све додатне информације заинтересовани чланови Синдиката ЕМС и запослени у ЕМС АД могу да се обрате Стевковић Дејану, председнику Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС (+381648029548) или Петровић Радомиру, председнику Синдиката ЕМС (+381648408363) или директно на рецепцију хотела (+381602300130) и (+38134591011).
Хотел „Равни Гај“


Хотел Фонтана у Врњачкој Бањи

sportСиндикат ЕМС je уговорио са хотелом „Фонтана“ у Врњачкој Бањи бенефициране цене за своје чланове, запослене у ЕМС АД и њихове породице (плаћање путем административне забране).
Саграђен 1965 године, хотел „Фонтана” је први модеран хотел високе категорије у Врњачкој Бањи. Хотел је комплетно реновиран 2019. године и данас располаже са укупно 212 смештајних јединица, и то са 176 соба и 36 апартмана, са чијих тераса се пружа јединствен поглед на централни врњачки парк. Редизајнирани апартмани су пространи и модерно опремљени, те обезбеђују удобност и комфор. Хотел „Фонтана“ је категорисан са четири звездице, према међународним стандардима, а прилагођен жељама и потребама породице. У склопу хотела налази се модерно опремљен фитнес центар: трака за трчање, бицикл ергометар, бенч клупе, справа за веслање, справа за све групе мишића, тегови свих тежина, затим рекреативни базен површине 84м² и температуре воде од 30°С, хидромасажни базен са температуром воде од 35°С, као и дечији базен са температуром воде 32°Ц, као и играоница за децу. Иако сија новим сјајем, хотел Фонтана је задржао старе традиционане вредности: квалитетну услугу, вишегодишњу традицију и фантастичну локацију на 68 корака до чувеног „Моста љубави“ и Променаде.
За све додатне информације заинтересовани чланови Синдиката ЕМС и запослени у ЕМС АД могу да се обрате Стевковић Дејану, председнику Ресора за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС (+381648029548) или Петровић Радомиру, председнику Синдиката ЕМС (+381648408363).


Посебни споразум за Спортску секцију СЕМС

sportСиндикат ЕМС кроз више програма превенције радне инвалидности, рехабилитације и спортске рекреације, одобрених и помогнутих од Послодавца ЕМС АД, промовише здрав начин живота и бављење физичком културом. Одмор, опоравак, освежење, очување здравља, забава, разонода и релаксација, стварају добар и здрав дух и енергију, окрепљују и оспособљавају за нови рад и стварање. У циљу континуиране превенције радне инвалидности запослених у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ у 2021. години, Послодавац ЕМС AД и Синдикат ЕМС су договорили низ спортско-рекреативних програма. 04. фебруара 2021. године, Јелена Матејић, директор ЕМС АД и Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, потписали су Посебни споразум за Спортску секцију СЕМС, по којем ће Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, у складу са важећим Колективним уговором, Годишњим програмом пословања за 2021. годину и овим Споразумом, обезбедити део средстава за активности Спортске секције СЕМС у 2021. години.
Посебни споразум за Спортску секцију СЕМС .


Угаљ за запослене у ЕМС АД

rbkОдлуком ВД директора Јавног предузећа "Електропривреда Србије" утврђени су услови продаје угља по повлашћеним ценама за запослене у ЈП ЕПС и под истим условима запосленима у ЕМС АД, за зимску сезону 2021./2022. годину. Право на куповину угља по бенефицираним условима имају запослени у ЕМС АД чији се станови, односни породичне стамбене зграде, зaгревају на угаљ (класичан начин, односно индивидуалне котларнице), односно нису прикључени на топлификациону мрежу. Корисник права својеручним потписом пријаве за куповину угља потврђује испуњеност наведених услова. Давање нетачних података у пријави повлачи последице у складу са законом. Заинтересовани чланови Синдиката ЕМС који испуњавају наведене услове достављају попуњене обрасце Пријаве председницима синдикалних подружница, а заинтересовани запослени који нису чланови Синдиката ЕМС своје коректно попуњене и потписане Пријаве достављају у Централу СЕМС, Комисији за проверу исправности података.
Превоз угља од рудника до корисника и ове године ће вршити "Ровокопачка и превозничка радња Милан Живановић" из Лајковцa.


Превентивни лекарски прегледи

vizimЗапослени у ЕМС АД имају могућност обављања превентивних лекарских прегледа у Дому здравља „Визим“ на две локације у Београду (Кнез Милетина 36 и Омладинских бригада 88б) и једној у Новом Саду (Шајкашка 37), а заказивање прегледа се може извршити на бројеве 011/7857777 и 021/2102777. На свим локацијама Дома здравља Визим предузете су све потребне мере превенције и заштите коју су прописали Министарство здравља РС, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Институт за јавно здравље Војводине, за заштиту од болести „COVID-19“, коју узрокује тешки акутни респираторни синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2).
Прегледи се могу заказивати у расположивим терминима викендом и радним данима у послеподневним часовима, осим лабораторијских анализа које запослени могу вршити ван радног времена у раним јутарњим часовима на дан прегледа, или пар дана пре планираних прегледа. Расположивост слободних термина за обављање прегледа и динамика заказивања за све запослене у ЕМС АД Београд искључиво зависе од расположивих капацитета Извршиоца. Прегледи се могу заказивати у расположивим терминима викендом и радним данима у послеподневним часовима, осим лабораторијских анализа које запослени могу вршити ван радног времена у раним јутарњим часовима на дан прегледа, или пар дана пре планираних прегледа. Расположивост слободних термина за обављање прегледа и динамика заказивања за све запослене у ЕМС АД Београд искључиво зависе од расположивих капацитета Дома здравља „Визим“. За све додатне информације: lekarskipregledi@ems.rs. Потребно је да се заинтересовани запослени пре заказивања обавезно информишу о значају превентивних лекарских прегледа и препорукама за припрему пацијената пре превентивног прегледа:
Обавештење
Упут за жене
Упут за мушкарце
Препорука пацијентима за припрему пре ултразвука абдомена
Упутство за припрему за лабораторијска испитивања


Хуманитарна акција Централе СЕМС

svratisteСвратиште за децу и омладину у Новом Саду постоји једанаест година. Свратиште у Булевару ослобођења 39 је у систему социјалне заштите кao изузетно важна институција за овај град, где је велики број деце препуштен уличним ситуацијама. Корисници ове установе су деца од 4 до 19 година, која су због својих прилика принуђена на то да просе и раде на улици, едукативно и здравствено занемарена управо због тих ситуација. Овде имају сва три оброка и ужину, при чему сама помажу у спремању и сервирању, а између оброка раде домаће задатке и организују креативне и едукативне радионице. Свратиште има и засебна купатила и санитарни чвор за дечаке и девојчице.
У оквиру заједничке хуманитарне иницијативе Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ и Синдиката ЕМС, Радомир Петровић, Владимир Смилић и Драган Шарић, синдикални активисти Централе Синдиката ЕМС, реализовали су хуманитарну акцију донације конзервиране хране, одеће и других потребних ствари деци Свратиштa за децу и омладину у Новом Саду.


ЕМС АД сувласник Оператора преносног система Републике Црне Горе

emscgesАкционарско друштво „Електромрежа Србије“, по одлуци Владе Републике Србије, купило је 12. јануара 2021. године, на Монтенегроберзи, додатних пет процената акција компаније „Црногорски електропреносни систем“. ЕМС АД овим је постао власник укупно 15 процената акција те компаније. Купљено је 7.288.197 акција по просечној цени од 0,9493 евра по акцији за шта је плаћено 6.918.738 евра. ЕМС АД је ушао у власничку структуру ЦГЕС у децембру 2015. године купивши 10,0141 процената акција. Kуповина додатних акција привредног друштва „Црногорски електропреносни систем“ А.Д. у економском и пословном смислу представља оправдану инвестицију у успешно привредно друштво које обавља истоврсну делатност као и наша компанија. Приходи, добит и имовина ЦГЕС показују тенденцију раста, а ЕМС АД остварује сразмерно право на дивиденду. На територији Републике Србије наша компанија активно гради стратешки значајан пројекат Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, а између Црне Горе и Италије положен је и пуштен у рад поморски кабл који је саставни део тог коридора. Куповина додатног пакета акција део је стратешког опредељења да ЕМС АД активно учествује у јачању паневропске повезаности земаља источног и западног блока, као и у стварању и јачању базе за развој европског тржишта електричне енергије. На овај начин ЕМС учвршћује своју позицију регионалног лидера. Видео РТС


Вакцинисање против болести „COVID-19“

eupravaНа порталу е-Управа Републике Србије, https://euprava.gov.rs/ отворен је посебан формулар за исказивање интересовања за вакцинисање против ковида 19. Формулар може да се попуни и на рачунару и на мобилном телефону. За попуњавање формулара није потребно имати отворен налог на порталу е-Управа. Формулар се може попунити и за чланове породице. Након исказаног интересовања, грађани ће накнадно бити обавештени о термину и месту вакцинације, у зависности од приоритета.
Попуњавањем упитника не даје се сагласност за вакцинацију, већ се искључиво исказује интересовање да се вакцина прими („Исказујем интересовање да примим било који тип вакцине за који Агенција за лекове и медицинска средства потврди безбедност, ефикасност и квалитет и изда дозволу за употребу лека“ или „Исказујем интересовање да примим искључиво вакцину одређених произвођача за који Агенција за лекове и медицинска средства потврди безбедност, ефикасност и квалитет и изда дозволу за употребу лека“), уз додатна питања - „Да ли имате неко од специфичних обољења?“ и „Да ли због здравствених проблема не можете да излазите из куће/стана?“. Подношење овог захтева условљено је давањем сагласности овлашћеном лицу Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ да обради наведене податке у вези са вакцинисањем против „COVID-19“ и предложи термин и место вакцинације). Линк на којем можете исказати заинтересованост је следећи:
https://imunizacija.euprava.gov.rs/#novaprijava


Лист ЕМС број 96

96 У новогодишњем издању компанијског листа „ЕМС“ објављени су пригодни текстови директорке и председника синдиката нашег Друштва.
У ауторском тексту Јелене Матејић, директорке ЕМС АД, истакнуто је да смо у протеклој години прошли кроз тешке тренутке, али да се још једном показало да смо најјачи када је најтеже, да смо препознали опасност на време и међу првима формирали оперативне тимове и кризне штабове. Поносна на храбре, одговорне и непоколебљиве колегинице и колеге, на крају је изјавила: „Дошао је тренутак да 2020. кажемо збогом, а да нову годину дочекамо са оптимизмом и вером у боље сутра. Година за нама, препуна лоших ствари, научила нас је и важне лекције. И зато вам ја, драге колегинице, колеге и пријатељи, у новој години овога пута желим само пуно ЗДРАВЉА! Будите ми сви живи и здрави“.
У ауторском тексту Радомира Петровића, председника Синдиката ЕМС, наглашено је да су, у пандемијом отежаном и ограниченом синдикалном деловању током скоро целе 2020. године, новоизабрани синдикални повереници успели да реализују неколико стандардних програма и више превентивних акција у циљу спречавање ширења заразне болести у радном окружењу. Реализација рехабилитације, рекреативног одмора и других планираних програмских активности у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и издвојеним привредним друштвима „Електроисток - Изградња“ и „Електроисток - Пројектни биро“, извршена је у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и у договору са Тимом за превентивно деловање ЕМС АД, у чијем раду је активно учествовао и председник Синдиката ЕМС. Он је на крају свог пригодног текста на страни 51 новогодишњег издања компанијског листа „ЕМС“ поручио: „Члановима Синдиката ЕМС, свим запосленима и њиховим породицама, желим да безбедно прођу кроз све изазове рада у пандемијским условима, да празнични дани унесу у домове радост, љубав и мир и да 2021. година свима донесе много личне и породичне среће, здравља, успеха и напретка. Срећан Божић и све најбоље у Новој години“.


Eколошко - хуманитарнa акцијa „Чеп за хендикеп“

cep20Eколошко - хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“ је започета пре 8 година са циљем да се помогне особама са инвалидитетом. Акција подразумева прикупљање свих врста пластичних чепова који се касније рециклирају као тврда пластика. Удружење „Чеп за хендикеп“ представља изворну „grassroots“ грађанску иницијативу коју су покренуле особе са инвалидитетом (ОСИ) – корисници ортопедских помагала. Ова хуманитарна акција функционише тако што грађани добровољно прикупљају чепове са пластичних флаша, које удружење преузима и продаје рециклерима и за добијени новац купује одговарајућа ортопедска и друга помагала. Мисија удружења је побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом и залагање за остваривање пуног потенцијала сваке особе са инвалидитетом.
Синдикат ЕМС је члан мреже сарадника овог удружења који учествују у континуираној хуманитарној акцији, заједно са више од 1000 друштвено одговорних компанија и установа. Потписивањем Протокола о сарадњи са друштвено-социјално-хуманитарним Удружењем „Чеп за хендикеп“ Синдикат ЕМС се обавезао да као партнерска организација прихвати и ускладиштити све чепове од ПЕТ амбалаже које буду доносили запослени у ЕМС АД и издвојеним привредним друштвима „Електроисток Изградња“ и „Електроисток Пројектни биро“, а ово удружење, које помаже болесне од параплегије, квадриплегије, парапарезе, квадрипарезе и чланове који имају друге дијагнозе као што су церебрална парализа и особе са ампутацијом удова, обавезало се да ће прикупљене чепове искористити у сврху набавке ортопедских помагала за своје чланове. Пословодство ЕМС АД је одобрило и логистички помогло ову хуманитарну акцију у којој је током 2020. године сакупљено 400 килограма чепова, што је удружењу „Чеп за хендикеп“, уз допринос других партнера, било довољно за набавку ортопедских колица за Светлану из Житорађа.


„Трећи талас“ заразне болести „COVID -19“

covid19Број инфицираних заразном болешћу „Covid-19“ у свету, па и у Србији (посебно у Београду и Ваљеву) из дана у дан расте. Надлежни очекују да ће се пораст броја заражених у наредних неколико недеља наставити. Неопходно је стриктно поштовање свих превентивних мера и поступака у функцији спречавања ширења ове заразне болести, нарочито да се у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, избегавају ризични контакти и већа окупљања, уз напомену да је држава пооштрила контролу и кажњавање непоштовања прописаних превентивих мера.
Придржавајте се обавезног ношења маски у просторијама ЕМС АД, као и држања физичке дистанце и дезинфекције руку. Будимо одговорни, заштитимо себе и друге и својим примером покажимо другима како се на делу чува здравље, али и своја компанија, порука је Радомира Петровића, председника СЕМС и члана тима који је оформљен у ЕМС АД са циљем да редовно прати ситуацију у Друштву и превентивно делује како би се спречило ширење вируса „SARS-CoV-2“ у пословном простору.


Завршено опремање одмаралишта ЕМС АД

odmorРеализујући донете одлуке са треће седнице Извршног одбора Синдиката ЕМС (због програмских промена које су условљене пандемијом, односно због озваничавања нових договорених заједничких акција Послодавца ЕМС АД и Синдиката ЕМС, уместо одложених програма групних превентивних и спортских рекреација), Радомир Петровић, председник и Владимир Смилић, заменик председника СЕМС, извршили су снабдевање новом опремом два објекта за одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД Београд. Централа Синдиката ЕМС, у сарадњи са Самосталним сектором за логистику ЕМС АД, опремила је новим намештајем, постељином и смарт телевизорима објекат на Златару и вилу „Јасмин” у Врњачкој Бањи.


Изборна седница Пете Координације Синдиката ЕПС

vИзборна седница Одбора Пете Координације Синдиката радника Електропривреде Србије, одржана је у Ћуприји, 02.10.2020. године. Због одласка у пензију председника и два члана Одбора V координације Синдиката ЕПС, сагласно члану 22. Статута Синдиката радника Електропривреде србије и члану 1. Правила Пете координације Синдиката ЕПС, у складу са правилима две удружене чланице Синдиката ЕПС („Синдикат Управе ЕПС“ и „Синдикат ЕМС“) и одлукама извршних одбора ових синдикалних организација, потврђени су нови мандати старим члановима и једногласно су изабрани нови председник, заменик председника и чланови Одбора Пете координације Синдиката ЕПС (по три представника удружених синдикалних организација): Владимир Смилић, председник, Илија Вукелић, заменик председника, Обрад Пантелић, члан, Дејан Стевковић, члан, Горан Штетин, члан и Радомир Петровић, члан. Због већег броја чланова Синдиката ЕМС и велике разуђености чланства, кооптиран је Иван Голубовић (још један члан из Синдиката ЕМС) у Одбор Пете Координације Синдиката радника Електропривреде србије.


Лист ЕМС 95

95Прошло је више од пола године од када је Влада Републике Србије донела Одлуку о проглашењу заразне болести „COVID-19”, која је изазвана вирусом SARS-CoV-2. Централа Синдиката ЕМС, као и све синдикалне подружнице, прилагодили су своје активности епидемиолошким условима. У чланку на „синдикалној“ страни, Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, реферисао је о активностима и мерама које су предузели Синдикат и Послодавац у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и издвојеним привредним друштвима „Електроисток Изградња“ и „Електроисток Пројектни биро“, у циљу заштите ангажованих запослених од могуће заразе вирусом „SARS- -CoV-2“. У чланку је пренет и апел председника СЕМС, као и о донете одлуке органа СЕМС.


Одмаралишта ЕМС АД, 2020./2021. година

odmaralistaСамостални Сектор за логистику ЕМС АД обавестио је запослене о висини накнаде, условима и терминима за коришћење објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених у акционарском друштву „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, на основу Одлуке број 001-00-РОУ-21/2020-016, од 18.06.2020. године, која се односи на расподелу капацитета у овим објектима у сезони 2020./2021. година.
Приликом боравка у објектима за одмор, рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД Београд (Златар, Врњачка Бања - „Јасмин”, Копаоник - „Релејна станица” и „Тетреб”) корисници су дужни да се придржавају прописаних превентивних мера.

(Обавештење)
(Образац пријаве)
(Превентивне мере)


Десанкине вечери

DesaВреме које је за нама показало је да су људи веома тешко доживели социјалну изолацију и да је култура значајно запостављена. Тражећи могуће моделе представљања својих уметничких дела, песници града Ваљева, удружени у Књижевни клуб, заједно са Матичном библиотеком „Љубомир Ненадовић“ одлучили су да се нешто дешава у култури града и организовали су „Десанкине вечери“. Манифестација се одржава сваке среде испред кафеа „Starberry“ од 26. августа до 16. септембра. У периоду од сат до сат и по времена по три ваљевска песника говоре своје стихове, а на почетку се казује поезија Десанке Максимовић. Прве вечери прва је наступила песникиња Марија Шкорнички, координаторка Секције за културу СЕМС и уредница алманаха уметничког стваралаштва чланова Синдиката ЕМС „Колонада“.
У оквиру ове манифестације биће промовисана и књига „Песме о Ваљеву“ у којој је сажето 69 песама које говоре о граду на Колубари.


Апел председника Синдиката ЕМС

radeПрошло је више од четири месеца од када је Влада Републике Србије донела Одлуку о проглашењу заразне болести „COVID-19“, која је изазвана вирусом „SARS-CoV-2“. Са циљем да се запосленима помогне да на што лакши начин превазиђу последице проузроковане пандемијом, Централа Синдиката ЕМС се одмах активно укључила у рад Штаба за оперативно деловање ЕМС АД.
Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, у којој се свакодневно бележи велики број инфицираних, Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, aпеловао је на чланове Синдиката ЕМС и остале колеге запослене у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и издвојеним привредним друштвима „Електроисток ‐ Изградња“ и „Електроисток ‐ Пројектни биро“, да ако код себе примете симптоме вируса или уколико су били у непосредном контакту са лицем код кога је потврђено присуство вируса, одмах јаве надлежној здравственој установи и о резултатима тестирања обавесте свог непосредног руководиоца. Он је замолио све чланове Синдиката ЕМС и остале колеге да сачувају своје и здравље својих породица, пријатеља и колега, да се и у наредном периоду понашају одговорно, како на свом радном месту тако и ван посла, да се редовно информишу о актуелним мерама које предузимају надлежни државни и компанијски органи и да стриктно поштују све наложене превентивне мере и препоруке.
„Пандемија COVID-19“


Одмор у бањама Србије

banjeПоред уговора које је Централа Синдиката ЕМС закључила са више специјалних бањских болница о десетодневној медицинској рехабилитацији стационарног типа, закључени су и „протоколи о сарадњи“ са неколико специјалних болница за индивидуални и породични одмор у бањама Србије.
СОКОБАЊА, СБ "Бањица"
https://www.banjica.co.rs/
ПРОЛОМ БАЊА, СБ "Пролом Бања"
https://prolombanja.com/o-nama/


Лист ЕМС 94

94Ове године обележавамо 15 година од оснивања ЕМС АД. 28. јун – Дан предузећа, због пандемије корона вируса дочекан је другачије него што је планирано. У ауторском тексту Јелене Матејић, директорке нашег Друштва, истакнуто је да смо прошли кроз тешке тренутке, нажалост, са ненадокнадивим губицима, али оно што је веома важно – запослени из свих организационих јединица успешно су се прилагодили новим околностима, у складу са једном од вредности наше компаније, а то је управљање променама. Посао није трпео, преносни систем је функционисао беспрекорно, све хаварије су отклањане брзо и ефикасно. Штавише, у читавој ситуацији, успели смо да кренемо са реализацијом и нових пројеката. Ствари се полако враћају у нормалу, поново се окупљамо по радним местима, спремни за нове успехе. До њих ћемо доћи заједно, као компанија, као колеге и као породица, изјавила је директорка за празнични лист.
У чланку на „синдикалној“ страни, Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, реферисао је о активностима и мерама које су предузели Синдикат и Послодавац у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“ и издвојеним привредним друштвима „Електроисток Изградња“ и „Електроисток Пројектни биро“, у циљу заштите ангажованих запослених од могуће заразе вирусом „SARS- -CoV-2“, помоћи оболелим колегама и помоћи породицама преминулих колега.
Јубилеј другачији од осталих


Секција добровољних давалаца крви Синдиката ЕМС

krvСекција добровољних давалаца крви Синдиката ЕМС се укључила у акцију Завода за трансфузију крви Војводине, која је организована 18.03.2020. године, у Новом Саду и Србобрану. Као и увек, велики број запослених у ЕМС АД РЦО „Нови Сад“ одазвао се позиву и донирао крв која ће многима спасити животе. Наши запослени су још једном показали велику хуманост и емпатију, поготово у време ванредног стања, које нас је још више ујединило и оснажило.
Борјанка Макањић, председница Актива жена СЕМС и повереник СЕМС погон Нови Сад, изабрана је за новог координатора Секције добровољних давалаца крви Синдиката ЕМС.
Borjanka.Makanjic@ems.rs Моб. тел. +381648029559


Друга Скупштина и хуманитарни рад СЕМС

vsЗбог ванредног стања на територији Републике Србије, које је уведено због пандемије вируса „SARS-CoV-2“, друга седница Скупштине Синдиката ЕМС одржана је електронским путем 03.04.2020. године. Усвојени су извештаји о раду Централе Синдиката ЕМС и Фонда солидарности ЕМС у 2019. години и планови Централе СЕМС за 2020. годину и допуњен и пречишћен текст Правилника о раду Фонда солидарности ЕМС.
Синдикат ЕМС се активно укључио у рад Штаба за оперативно деловање ЕМС АД и заједно са пословодством учествује у набавци заштитних средстава и пружању помоћи запосленима. Посебна пажња се посвећује запосленима који су тренутно ангажовани на радним задацима, као и запосленима који су због тежих болести у самоизолацији. Синдикат ЕМС је, у сарадњи са Послодавцем ЕМС АД, до сада набавио: 6000 комада хируршких рукавица, 3100 заштитних маски за вишекратну употребу, 850 литара асепсола, 480 литара медицинског алкохола и 50 бочица антибактеријског гела.
Активисти Синдиката ЕМС пружају логистичку подршку нашим колегама који су хоспитализовани због потврђене заразе корона вирусом.
Са циљем да се запосленима помогне да на што лакши начин превазиђу последице проузроковане пандемијом корона вирусом, на предлог Синдиката ЕМС одложен је почетак враћања позајмице до обрачуна зараде за јун месец 2020. године.
Све док траје ванредно стање Централа Синдиката ЕМС и све синдикалне подружнице ће наставити са хуманитарним активностима.
Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС


Лист ЕМС 93, активности у ванредним околностима

ems93У време када се цео свет суочио са претњом од вируса „COVID-19“, који је зауставио многе културне и спортске догађаје, успорио многе економије, послове и пројекте, још једном су радници Електромреже Србије, као компаније која обавља послове од општег интереса за наше друштво, стављени пред велики испит. Упркос повећаном ризику у ситуацији проглашеног ванредног стања, поштујући обавезу свих нас да обезбедимо сигуран пренос електричне енергије, рад на инвестиционим пројектима се није зауставио. Чим је препозната опасност по запослене предузете су и прве мере заштите и превенције у борби са невидљивим непријатељем. Солидарност и заједнички рад свих стручних служби ЕМС АД је по ко зна који пут показана на делу... И овде се не стаје, већ се радови убрзавају, како би се обезбедила поузданост мреже и повећала њена стабилност, чиме се испуњава мисија друштвено одговорне компаније, што је у ванредном стању од изузетног значаја за очување интегритета државе и њених институција.
Штаб за оперативно деловање у оквиру Електромреже Србије свакодневно заседа путем телеконференције, прати ситуацију на терену и договара се о свим даљим потезима.


Активности Синдиката ЕМС у условима ванредног стања

cov19Централа Синдиката ЕМС и Ресор за стандард, превенцију радне инвалидности, спортску рекреацију и културу Синдиката ЕМС, у координацији са Штабом за оперативно деловање ЕМС АД, набавили су извесну количину средстава препоручених за личну превентивну заштиту и дезинфекцију површина, која ће бити дистрибуирана свим деловима Друштва.
Због пандемије „Корона“ вируса и потребе да се све синдикалне активности обављају координирано, а поводом проблематичног синдикалног излета у Босну и Херцеговину, који је 07.03.2020. године организовала синдикална подружница СЕМС погон Ваљево, Радомир Петровић, председник Синдиката ЕМС, поручио је свим члановима Скупштине Синдиката ЕМС да се од 23.3.2020. године све синдикалне активности спроводе у сарадњи са Централом Синдиката ЕМС (допис председника СЕМС).


Ванредно стање на територији Републике Србије

covid19Због пандемије корона вируса, на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, донели су Одлуку о проглашењу ванредног стања, објављену у Службеном гласнику РС, број 29 од 15. марта 2020. године. На сајту Синдиката ЕМС су, поред наведене Одлуке, објављене и Уредба о мерама за време ванредног стања, која је објављена у Службеном гласнику РС, број 31 од 16. марта 2020. године и Наредба министра унутрашњих послова број 01-1094/20-58, о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, од 18. марта 2020. године.
Објављена су и обавештења, обраћање и одлуке које су тим поводом донели директор ЕМС АД,
Штаб за оперативно деловање и Одбор директора ЕМС АД.

Званична обавештења о корона вирусу и мерама заштите дају се на сајту Министарства здравља Републике Србије - https://covid19.rs/


Декларација ЕКС о епидемији корона вируса

koronaНа састанку у Бриселу 9. мартa 2020. године, Извршни одбор Европске конфедерације синдиката (ЕКС) је, поводом епидемије корона вируса, упутио позив свим запосленим у Европи на смиреност и поштовање савета надлежних здравствених институција. Усвојена је декларација у којој су поздрављени кораци предузети на нивоу ЕУ и на националним нивоима, уз инсистирање да се донесу све неопходне мере да се заустави ширење вируса, као и да се примене мере неопходне за сузбијање здравствених и економских ефеката ове ситуације без преседана.
Изразивши посебну забринутост због импликација по раднике, Одбор ЕКС је навео да су „многи наши чланови у директном контакту са јавношћу и, као такви, у ризику од заразе и преношења заразе на друге. Зато треба да се постарамо да њихово здравље и безбедност буду на првом месту. Позивамо све послодавце да примене принципе превенције, спроведу све адекватне мере да заштите здравље радника на радном месту, што се нарочито односи на оне који раде у јавним службама, укључујући здравствене раднике у јавном сектору који су у првим редовима борбе“. Такође, Одбор је позвао на хитне мере како би се обезбедило да сви радници који имају симптоме или који су у карантину могу да оду на одсуство без бојазни да ће изгубити посао или приходе. Заражени радници у секторима где је поштован социјални дијалог, укључујући колективно преговарање, биће збринути по основу постојећих споразума. „Ово, међутим, није случај за стотине хиљада других радника, укључујући оне који немају право на боловање, оне са ниским зарадама или на несигурним пословима, посебно за оне запослене који, иако то није њихова грешка, не могу себи да приуште изолацију“.
Извршни одбор је позвао националне владе у Европи да буду опрезне и да се постарају да бескрупулозни послодавци не користе корона вирус као оправдање за отпуштање и технолошке вишкове, као и да не дође до прекида у исплати зарада оних који су у немогућности да раде због вируса. Епидемија корона вируса доказује важност добро организованог система јавног здравства и потребу за правим инвестицијама у капацитете, како би се свим људима у невољи обезбедио приступ здравственим услугама. Извршни одбор поздравља примену флексибилног приступа фискалним циљевима које је недавно најавила ЕУ. Све државе и ЕУ треба да предузму све потребне мере како се ова ситуација не би претворила у глобалну рецесију са катастрофалним последицама по раднике и њихове породице. У том циљу, социјални партнери морају на време и истинито да буду информисани и консултовани како би могли да гарантују за интересе радника, нарочито у смислу ад хок социјалних и економских мера које могу проистећи из ове кризе (одлуке Одбора директора ЕМС АД)


Колективно преговарање у Србији - стање и перспективе

profЦентар за индустријске односе је основан од стране групе независних експерата и активиста синдиката, као независна експертска организација која има за циљ афирмацију вредности плуралистичког, демократског друштва, унапређивања људских права, владавине права, социјалне тржишне привреде, социјалне правде, социјалне демократије, социјалног партнерства, успостављања и трајног одржавања индустријског и социјалног мира у функцији слободе, достојанства и све већег квалитета живота људи. Од свог оснивања Центар организује неформалне трипартитне скупове под називом "Радни доручак" на којима су узели учешће многи представници синдиката, послодаваца и Државе. Последњи такав скуп је одржан у Београду, у просторијама Високе струковне школе за предузетништво, 4. марта 2020. године, са темом "Колективно преговарање у Србији - стање и перспективе". Домаћин овог радног доручка је био Раде Петровић, председник Синдиката ЕМС, коме се овом приликом захвалио проф. др Дарко Маринковић, директор Центра. У препуној сали Центра међу учесницима едукативног скупа су били и чланови Преговарачког тима Синдиката ЕМС Влада Смилић и Драган Шарић.
У протекле три деценије систем колективног преговарања пролазио је кроз бројна отворена питања, дилеме, у трагању за одговорима који модел колективног преговарања највише одговара специфичностима процеса друштвених реформи које се одвијају у Србији. Чињеница да је сам процес транзиције конфликтан и противречан, утицала је да колективно преговарање буде конфликтно и противуречно. Социјални актери, односно учесници процеса колективног преговарања имали су различите ставове, различите интересе, које су настојали да усагласе у преговарачком процесу. У сваком случају, крајњи резултат је позитиван, што потврђује унапређивање правног оквира и праксе колективног преговарања као и сагласност социјалних партнера о томе да је колективно преговарање цивилизацијска тековина и један од најефикаснијих инструмената социјалног мира. Међутим, у промењеним друштвеним околностима многа питања траже нови приступ и нове одговоре. То су, поред осталог следећа питања: Унапређивање капацитета социјалних партнера за колективно преговарање; Мирно решавање индустријских и социјалних конфликата; Правни оквир колективног преговарања; Однос законодавне и аутономне регулативе; Специфичности колективног преговарања у јавном сектору; Предности и ограничења дисперзираног система колективног преговарања у Србији. Имајући у виду наведене и друге изазове са којама се данас суочава процес колективног преговарања, Центар за индустријске односе, у складу са досадашњом успешном праксом, као и иницијативом једног броја сарадничких организација организоваo je радни доручак представника синдиката, послодаваца, државних институција, експерата, посвећен овој теми. Поред корисне размене искустава из области колективног преговарања и лобирања, учесници су искористили прилику за дружење, контакте и за неформалне, отворене, аргументоване разговоре о актуелним проблемима социјалног дијалога и за покретање нових идеја и иницијатива у овој области.


"Premium FitPass" за СЕМС

fitpassУ циљу превенције и унапређења здравственог стања запослених у ЕМС АД, Синдикат ЕМС је склопио уговор са компанијом "Emergo Sport d.o.o." На основу овог уговора сваки запослени у ЕМС АД може бити корисник пакета "Premium FitPass" по повлашћеној цени oд 2.000 динара (пуна цена пакета је 3.800 динара месечно). Запослени добијају могућност да упражњавају преко 60 различитих спортских активности (теретана, базен, аеробик, пилатес, јога, куглање, стони тенис, јахање итд.) у преко 600 објеката у више од 15 градова у Србији. Корисници пакета могу бити сви чланови СЕМС и сви запослени у ЕМС АД. Сваки корисник пакета може у програм укључити било ког пријатеља или члана породице за кога ће плаћати чланарину. Повлашћена месечна чланарина се плаћа путем административне забране на месечни износ зараде. Чланови Синдиката све потребне административне обавезе реализују преко својих синдикалних подружница, односно њихових председника. Корисници "Premium FitPass" пакета из ЕМС АД који нису чланови Синдиката ЕМС, пријаве достављају Централи Синдиката ЕМС, с тим да ће им административне забране реализовати обрачунска служба ЕМС АД. Запослени који су већ чланови програма, односно поседују картицу "FitPass" могу исту укључити у пакет "Premium FitPass". Уговорна обавеза је 12 месеци. За почетак прогрма, односно израду картице неопходно је доставити: име и презиме, фотографију (jpg), број телефона и адресу електронске поште.


Мобинг

mobing Закон о спречавању злостављања на раду обавезује послодавце да, у складу са обавезама из међународних докумената, а пре свега директива Европске уније, стварају услове неопходне за здраву и безбедну радну околину и предузимају превентивне мере ради спречавања појаве злостављања на раду. Законом се уређује спречавање и забрана злостављања на раду и у вези са радом, поступак за заштиту од злостављања код послодавца, поступак судске заштите, мере за унапређење односа на раду и друга питања од значаја за спречавање злостављања на раду и у вези са радом. Примена овог Закона и Правилника о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, требало би да допринесе стварању позитивне радне атмосфере и међуљудских односа заснованих на сарадњи, колегијалности и тимском раду, што ће посредно утицати на радни учинак запослених и пословање послодавца.
Ради превенције злостављања и препознавања злостављања у ЕМС АД, одређена су лица за подршку којима запослени који сумња да је изложен злостављању може да се обрати ради пружања савета, информација и упутстава: Оливера Савић, дипломирани правник (мобилни телефон +381648408915), Жика Јовановић, дипломирани инжењер заштите од пожара (мобилни телефон +381648408946) и Милован Андрић, мастер менаџер, који је уједно и лице коме се подносе захтеви за заштиту од злостављања на раду (мобилни телефон +381648408219). Одлука о посредовању